Käyttöehdot ja rekisteriseloste

DecoQ – VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE

VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT


1.YLEISTÄ

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Eco Services Oy:n (y-tunnus 2644791-9) decoq.fi www-sivuston (”Verkkopalvelu”) käyttöön. Käyttämällä Verkkopalvelua hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Verkkopalvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.


2.VERKKOPALVELUN KUVAUS

DecoQ tarjoaa sisustustuotteita pääasiassa kuluttaja-asiakkaille. Verkkopalvelun tarkoituksena on palvella DecQ:n asiakkaita tarjoamalla tietoa yrityksestä ja sen myymistä tuotteista sekä harjoittamalla tuotteiden kauppaa asiakkaille DecoQ:n verkkokaupassa (”Verkkokauppa”).


3.VERKKOPALVELUN KÄYTTÖ

Asiakas (”Käyttäjä”) käyttää Verkkopalvelua decoq.fi www-sivuja selatessaan. Käyttäjä voi käyttää Verkkopalvelua myös rekisteröitynä Käyttäjänä sen jälkeen, kun hän on rekisteröitynyt Käyttäjäksi verkkokaupassa. Rekisteröitynyt Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä saa tallennettua tietonsa DecoQ:n järjestelmään.


4.KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Verkkokaupassa tilauksen tekevän Käyttäjän on lisäksi noudatettava erillisiä DecoQ:n tilaus- ja toimitusehtoja. Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään paikkansapitävät tiedot Verkkokaupan tilauslomakkeella ja Käyttäjäksi rekisteröityessään sekä korjaamaan virheelliset tiedot viivytyksettä. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä. Käyttäjä on vastuussa DecoQ:n ja/tai kolmansien immateriaalioikeuksilla suojatun materiaalin luvattomalla käytöllä aiheuttamistaan vahingoista.


DecoQ:lla on oikeus valvoa Verkkopalvelun käyttöä sen varmistamiseksi, että Käyttäjä toimii käyttöehtojen, tilaus- ja toimitusehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. DecoQ:lla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta estää Käyttäjän Verkkopalvelun käyttö, mikäli Käyttäjä rikkoo edellä mainittuja ehtoja ja/tai säännöksiä.


5.DECOQ:N VELVOLLISUUDET

DecoQ:n päävelvoite on toimittaa Verkkopalvelun sisältö sekä toimia tuotteiden myyjänä näiden käyttöehtojen sekä DecoQ:n tilaus- ja toimitusehtojen mukaisesti.


6.DECOQ:N TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

Verkkokaupassa tapahtuvaan kauppaan sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi DecoQ:n tilaus- ja toimitusehtoja, jotka Käyttäjän on erikseen hyväksyttävä tehdessään tilausta Verkkokaupassa. DecoQ:n tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla osoitteessa www.decoq.fi


7.TEKIJÄNOIKEUDET, LÄHIOIKEUDET SEKÄ MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

Verkkopalvelu sisältää DecoQ:n tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Verkkopalvelussa olevat DecoQ:n tunnukset, logot, kuvat, teksti, grafiikka ja kaikki muu aineisto ovat DecoQ:n tai kolmansien omaisuutta, ellei niitä ole nimenomaisesti määrätty Käyttäjälle kuuluvaksi.


Verkkopalvelua tai sen osaa taikka näiden sisältöä ei saa ilman DecoQ:n nimenomaista suostu-musta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai valmistaa niistä kopioita muuhun kuin yksityiseen käyttöön. Käyttäjä saa Verkkopalveluun ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Kaikki oikeudet säilyvät yksinomaan DecoQ:n ja/tai kolmansien omaisuutena, ellei niitä ole näis-sä käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetty Käyttäjälle.


8.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

DecoQ käsittelee Käyttäjien henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot kerätään DecoQ -asiakasrekisteriin Käyttäjän rekisteröityessä Käyttäjäksi ja/tai Käyttäjän tehdessä tilauk-sen Verkkokaupassa. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa www.decoq.fi


9.VASTUUNRAJAUS

DecoQ:n Verkkopalvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. DecoQ:lla on oikeus milloin tahansa päivittää Verkkopalvelua ja tehdä siihen muutoksia sekä estää Käyttäjien pääsy Verkkopalveluun.


DecoQ ei takaa Verkkopalvelun saatavuutta, luotettavuutta tai virheettömyyttä eikä muuten-kaan myönnä minkäänlaisia nimenomaisia tai muita takuita Verkkopalvelulle tai sen sisällölle, sisältäen muttei rajoittuen takuut Verkkopalvelun tai sen sisällön kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen sekä takuut omistusoikeudesta tai omistusoikeuden loukkaamattomuudesta. DecoQ ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai hai-tasta, seuraamuksista, liiketoimien keskeytymisestä tai tulonmenetyksestä, joka aiheutuu Verkkopalvelun käytön seurauksena tai siksi ettei Verkkopalvelua ole voitu käyttää. Mikäli soveltuva lainsäädäntö ei yksittäistapauksessa salli vastuun poissulkemista tai rajoittamista edellä kuvatulla tavalla, on DecoQ:n vahingonkorvausvastuu joka tapauksessa rajoitettu niin vähäiseksi kuin soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa on mahdollista ja kuitenkin aina enimmillään vahingon aiheuttaneen Verkkokaupasta tilattuun tuotteen arvoon.


DecoQ ei ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten omistamien tai ylläpitämien verkkosivujen sisällöstä, joihin on viitattu Verkkopalvelussa tai joihin Verkkopalvelusta löytyy linkki. Siirtyessään tällaiselle sivulle Käyttäjän on erikseen tutustuttava ja hyväksyttävä sivuston mahdolliset käyttöehdot. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, ettei tällaisten sivujen sisältö ole millään tavalla DecoQ:n hallinnassa ja ettei DecoQ ole millään tavalla vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä taikka menetyksestä tai vahingosta, jonka Käyttäjä tällaisia sivustoja käyttämällä mahdollisesti kärsii.


Tuotteiden toimitukseen liittyvät vastuunrajoitukset sisältyvät DecoQ erillisiin tilaus- ja toimitusehtoihin.


10.VERKKOPALVELUN KIELI, LAINVALINTA JA OIKEUSPAIKKA

Verkkopalvelu toimitetaan suomeksi Verkkopalvelun käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen sekä tilaus- ja toimitusehtojen lisäksi Suomen lainsäädäntöä sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta, myös silloin kun Verkkopalvelua käytetään Suomen ulkopuolelta käsin. Käyttöehtoihin ja/tai tilaus- ja toimitusehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.


11.MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN JA HINTOIHIN

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. DecoQ pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ja Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hintoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Ehtojen ja/tai hintojen muutokset astuvat voimaan silloin, kun DecoQ on asettanut ne nähtäville Verkkopalveluun tai muutoin ilmoittanut niistä Käyttäjälle.


REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Eco Service Group Oy: (”DecoQ”) verkkosivujen rekisteriseloste


REKISTERINPITÄJÄ

Eco Service Group oy

Y-tunnus 2644791-9

PL 13

79101 LEPPÄVIRTA


REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Toimitusjohtaja Tomi Lindström

+358 44 515 2552

tomi.lindstrom@decoq.fi


REKISTERIN NIMI

DecoQ -asiakasrekisteri


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenotto-jen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuu-den hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen tallentaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.


REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ

DecoQ:n asiakkaat


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakkaan perustiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, DecoQ -asiakasnumero, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinointiluvista ja -kielloista


Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Ostotapahtuma- ja asiointitiedot


Rekisteröityneen asiakkaan lisätiedot:

Käyttäjätunnus ja salasana


Korttimaksaminen verkkokaupassa tapahtuu Checkoutin SSL-suojatulla yhteydellä. DecoQ:lla ei ole pääsyä asiakkaan korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta sen järjestelmään tai asiakasrekisteriin.


Rekisteriin ei kerätä lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. DecoQ ei tarkista tietojen oikeellisuutta.


TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas täyttää tilauslomakkeen ja/tai rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi.


EVÄSTEET

DecoQ käyttää verkkosivustollaan evästeitä (”cookies”), joiden avulla seurataan sivuston kävijäliikennet-tä sekä parannetaan palvelun laatua.


SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta DecoQ:lta kolmannelle osapuolelle.


OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä DecoQ:n asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.


Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Eco Services Group Oy

PL 13

79101 LEPPÄVIRTA


Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse asiakkaan tilaus-lomakkeessa/asiakkaaksi rekisteröityessään ilmoittamaan osoitteeseen.


TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Nimen ja yhteystiedot voi päivittää osoitteessa www.decoq.fi


REKISTERIN SUOJAUS

DecoQ -asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuoli-silta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, ja manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperimuotoon tulostetut tiedot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita.