Euroloan Consumer Finance Oyj:n yleiset tili-, osamaksu- ja luottoehdot


1. LUOTONANTAJA

Nimi: Euroloan Consumer Finance Oyj
Kotipaikka: Helsinki
Y-Tunnus: 2159120-­9
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@euroloan.fi
Internetosoite: www.euroloan.fi

Euroloan Consumer Finance Oyj toimii Suomessa Aluehallintoviraston valvonnan alla. Euroloan Consumer Finance Oyj käyttää markkinoinnissaan ja palveluissaan nimeä Mash. Näissä ehdoissa Mash rinnastetaan myöhemmin Euroloan Consumer Finance Oyj:hin.

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Luotto on Mashin tarjoamaa jatkuvaa luottoa.

2.2. Luottokustannukset ovat Mashin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta luotononsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärä.

2.3. Luoton korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan korkoa nostetulle summalle sekä nostoon liittyville kustannuksille, jotka lisätään luoton määrään.

2.4. Pankkipäivä on määritelty tässä sopimuksessa siten, että pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

3. TIEDONSAANTI SOPIMUSEHDOISTA

Luotonsaaja voi pyytää Mashilta luottoehdot sopimussuhteen aikana maksutta. Mash toimittaa luottoehdot ennen sopimuksen tekemistä luotonsaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot ovat tallennettavissa pysyvällä tavalla. Luottoehdot voidaan toimittaa myös muulla pysyvällä tavalla.

 

4. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Mashin verkkopalvelusivuilla on käytössä Google Analytics -sovellus, joka on Google Finland Oy:n toimittama analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää toimiakseen evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida verkkopalvelusivujen käyttöä. Google Analytics -sovelluksen evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelusivujen liikenteestä.

 

5. LUOTON MYÖNTÄMINEN

Luottotili voidaan myöntää hakemuksen perusteella 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka täyttää Mashin luotonantokriteerit. Luoton hakija vastaa yksin tai mahdollisen takaajan kanssa yhteisvastuullisesti luottoa koskevien tili- ja muiden ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta. Hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksensa tiedot pitävät paikkansa. Hakemuksen sähköisesti allekirjoittamalla hakija antaa Mashille luvan hankkia luoton kannalta merkityksellisiä tietoja sisältäen muttei rajoittuen hakijan pankkiin ja työnantajaan sekä suostuu siihen, että hänen luottotietonsa tarkastetaan julkisesta ja/tai yksityisestä luottorekisteristä.

Hyväksyessään luoton ehdot luotonsaaja antaa toimeksiannon Mashille kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luoton hakija antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä luotonsaajaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja Mash kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Mash tekee luottopäätöksen hakemuksen perusteella ja ilmoittaa päätöksestä luotonhakijalle. Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että luotonhakija hyväksyy Mashin luottoehdot. Mash lähettää luottoehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot luotonsaajalle pysyvällä tavalla, joko sähköisesti tai paperilla ennen sopimuksen tekemistä.

Hyväksytty hakemus muodostaa hakijan ja Mashin kesken luottosopimuksen, jonka ehtoina ovat nämä yleiset tili- ja luottoehdot. Mikäli Mash hyväksyy hakemuksessa esitettyä pienemmän luottolimiitin tai suuremman vähimmäislyhennyksen luotolle, kyseessä on tarjous, joka luotonhakijan täytyy hyväksyä edelleen sähköisesti, jotta luottosopimus syntyy.

Mash ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään myönteisiä eikä kielteisiä luottopäätöksiä, elleivät hylkäämisen pääasiallisena syynä ole hakijan merkittävät maksuhäiriömerkinnät. Mash ei ole velvollinen kertomaan luottopäätöksen pohjaksi hankkimaansa tietoa hakijalle.

6. HYÖDYKESIDONNAISET LUOTOT

Luoton hakija voi hakea höydykesidonnaista luottoa Mashin yhteistyökumppanin verkkokaupasta tai myymälästä ostettavalle tuotteelle, jonka arvo on yli 10,00 euroa. Mash päättää luoton myöntämisestä erikseen kunkin tuotteen ja hakijan osalta. Luottopäätöksen yhteydessä Mash määrittää luoton hakijalle luottolimiitin, joka perustuu Mashin tekemään riskiarvioon kohdan 5 mukaisesti. Myönnetty luottolimiitti voi olla suurempi kuin ostettavan hyödykkeen arvo Mashin harkinnan mukaisesti.

Mashin myöntämä hyödykesidonnainen luotto on luonteeltaan jatkuva siten, että luotonsaaja saa aina luoton takaisinmaksua vastaavan määrän uutta luottolimiittiä käyttöönsä kohdan 8 mukaisesti, ellei luotonsaaja erikseen irtisano luottoa kohdan 20 mukaisesti.

Hyödykesidonnaisen luoton vähimmäislyhennyserä ilmoitetaan verkkopalvelussamme omana eränään. Ellei toisin sovita, vähimmäislyhennyserä on määrältään höydykkeen oston yhteydessä ilmoitettu vähimmäiserä.

Mikäli luotonsaaja käyttää höydykesidonnaisen luoton yhteydessä myönnettyä luottolimiittiä haetun hyödykkeen oston lisäksi muuhun tarkoitukseen, sovelletaan tällaisiin nostoihin kohdassa 12 olevaa hinnastoa. Tällaisia nostoja koskevat vähimmäislyhennyserät ilmoitetaan verkkopalvelussamme.

7. LUOTTORAJA

Mash-luottotilin luottoraja voi olla enintään 10 000 euroa. Myönnetystä luottorajasta ja vähimmäismaksuerästä ilmoitetaan asiakkaalle luottopäätöksen yhteydessä.

Luotonsaajan pyynnöstä luottorajaa voidaan muuttaa, ja muutoksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Mash voi myös muuttaa tai peruuttaa luottorajan, mikäli luotonsaaja laiminlyö velvollisuutensa tai Mashilla on muu perusteltu syy.

8. LUOTON KÄYTTÖ

Mash avaa myönnetyn luottolimiitin luotonsaajan käyttöön välittömästi luottosopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Luottolimiitti on käytettävissä heti, ellei luottoa haettaessa ole nimenomaisesti muusta sovittu. Luotonsaajalla on oikeus käyttää luottoa luottosopimuksessa sovitun luottorajan puitteissa edellyttäen, että kuukausierät ja muut maksut on maksettu viimeistään eräpäivänä. Luoton käyttäminen vähentää ja luottotilille kirjautunut kuukausierän lyhennyksen osuus lisää kulloinkin käytettävissä olevaa luoton määrää.

Mash tekee luotonsaajasta riskiarvion kunkin myönnetyn luottorajan puitteissa tehdyn noston yhteydessä erikseen, eikä myönnetty luottoraja siten automaattisesti oikeuta luotonsaajaa nostamaan luottorajan enimmäismäärää.

9. LUOTON LASKUTUS JA MAKSAMINEN

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät kohdassa 12 (perustamismaksu, kuukausimaksu, korko, lyhennys…) määritellyt erät. Mahdollinen vuosimaksu (ja tilinhoitomaksu) lisätään tilistä maksettaviin kuluihin.

Kuukausierät erääntyvät maksettavaksi luottolimiittiä perustettaessa valitun suunnitelman mukaisesti. Kuukausierän suuruus määräytyy luotonottajan toiveen mukaan. Mashilla on oikeus määrätä kuukausittainen euromääräinen vähimmäiserä luottosuhdetta muodostettaessa. Kuukausierä on kuitenkin vähintään 20 euroa tai hyödykesidonnaisen luoton yhteydessä sovittu vähimmäismäärä. Mikäli luotonsaajan velka on tätä pienempi, kuukausierä on koko maksamatta oleva velka korkoineen ja muine maksuineen. Kuukausierään lasketaan lisäksi kuuluviksi muut luoton käyttämiseen ja luottosuhteen hoitamiseen liittyvät maksut, kulut ja palkkiot, jotka on määritelty [hinnastossa / alla kohdassa 12] ja luottokohtaisesti verkkopalvelussamme.

10. LUOTON KORKO

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luottotilin avoimelle saldolle luottosopimuksessa sovitun koron. Luotosta perittävä korko on korkolain perusteella vahvistettu viitekorko lisättynä Mashin kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Viitekorko tarkistetaan kuuden kuukauden välein ja se on nähtävissä Mashin internet-sivuilla (hinnasto).

Viitekorko on Euroopan keskuspankin korko, jota sovelletaan viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kyseisen puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää. Korko pyöristetään ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Vahvistettua viitekorkoa sovelletaan aina seuraavat kuusi kuukautta. Luotonsaajalle ilmoitetaan voimassa oleva korko Mashin internet-sivuilla tai luotonsaajan henkilökohtaisilla tunnuksilla verkkopalvelussamme. Mikäli koron laskennassa käytettävän viitekoron noteeraus lopetetaan tai keskeytetään, määräytyy viitekorko lain tai viranomaisohjeen mukaisesti. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Mash on vastaanottanut luotonsaajan toimeksiannon luotonnostosta.

Korkoa lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorkoprosentti saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Sopimuksessa mainittu todelliset kulut huomioiva vuosikorko on laskettu luottohakemuksen sähköisellä allekirjoittamishetkellä olettaen, että luottoaika on yksi vuosi, käytössä oleva luoton määrä on 1 500 euroa, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samoina koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin kuukausittain 12 samansuuruisena eränä, jolloin todellinen vuosikorko tyypilliselle asiakkaalle on 14,9 %. Hyödykesidonnaisen luoton ollessa kyseessä oletuksena on käytetty tyypillisen luoton määränä 2 000 euroa, joka maksetaan takaisin kuukausittain 24 samansuuruisessa erässä, muiden oletusten pysyessä samoina. Tällöin todellinen vuosikorko on 14,9 %.  Laskelmassa on huomioitu mahdollinen tilin vuosi- tai kuukausimaksu, perustamismaksu, nostoprovisio ja luoton korko. Mash voi periä asiakkailtaan hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia. Asiakas saa henkilökohtaisen tarjouksen sekä hinnaston hyväksyttäväkseen ennen luottosuhteen syntymistä.

Ellei toisin ole esimerkiksi höydykesidonnaisen luoton myöntämisen yhteydessä sovittu, luottoon liittyvät maksut ja korko määräytyvät luotonhakijan taustan mukaisesti. Määräytymisperusteina käytetään muun muassa seuraavia tekijöitä:

 • Omistaako luotonhakija asunnon

 • Luotonhakijan luottohistoria ja nykyisten luottojen määrä

 • Luoton yhteisvastuullisten takaajien määrä

 • Luotonhakijan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät

 • Luotonhakijan kanta-­asiakkuus

 • Luotonhakijan maksukyky

11. VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VASTUUNRAJOITUKSET

Mash on velvollinen korvaamaan luotonsaajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut tämän luottosopimuksen vastaisesta menettelystä. Mash korvaa silloin ainoastaan aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sekä palauttaa perimänsä maksut ja palkkiot vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen. Mash ei kuitenkaan vastaa luotonsaajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Luotonsaajan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos luotonsaaja laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella luotonsaajalle suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, luotonsaajan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, luoton käyttämisestä suoritettava vastike, Mashin mahdollisuuden ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

12. LUOTOSTA JA LUOTTOTILISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Mashilla on luoton koron lisäksi oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä alla esitetyt luottoon, luottotiliin ja näiden käsittelyyn liittyvät kulut, palkkiot ja maksut.

Luotonhakijan saamassa henkilökohtaisessa tarjouksessa kulut ja maksut ovat seuraavat:

12.1. Luottotilin avausmaksu 0 €

12.2. Vuosimaksu 0 €

12.3. Kiinteä kuukausimaksu 0 €

12.4. Tilinhoitomaksu lainakuukausilta 0–15 €

12.5. Nostoprovisio 0–19,5 % nostetusta pääomasta, vähintään 3,9 €/nosto

12.6. Luottorajan muuttaminen 0–10 € ja 0–4 % muutoksesta

12.7. Vähimmäislyhennyksen muuttaminen 0–5 € ja 0–4 % muutoksesta

12.8. Eräpäivän siirto 5 €, siirto vähintään 14 vuorokautta

12.9. Luotonsaajan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 20–40 €

12.10. Maksuhuomautus 5 €

12.11. Luoton eräännyttäminen 25 €, kun velkapääoma on 250 € tai alle

12.12. Luoton eräännyttäminen 50 €, kun velkapääoma on yli 250 €

12.13. Kirjalliset selvitystyöt hakijan pyynnöstä 80 € / alkava tunti

12.14. Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus 20 €/todistus. Luotonsaajalla on oikeus yhteen maksuttomaan korko- tai saldotodistukseen vuodessa

12.15. Vakuuden lisäys tai muutos 200 € ja 0–10 % luottolimiitistä

12.16. Takaajan lisäys tai muutos 50–200 € ja 0–10 % luottolimiitistä

12.17. Hyödykesidonnaisen luoton laskutuslisä 0–12 €

12.18. Lyhennysvapaa kuukausi 10 € ja 2–20 % luottolimiitistä

12.19. Paperilasku 0–5,95 €

12.20. Lasku sähköpostiin 0 €

12.21. Pikanosto-/pikamaksu: 0–5,5 € + 0–4,5 %

12.22. Hetinosto-/hetimaksu: 0–5,5 € + 0–4,5 %

12.23. Maksun pikakäsittely: 0–2 € + 0–1,9 %

12.24. Hyödykesidonnaisen luoton osamaksuerän muunto luottolimiitiksi: 0–10 € + 0–10 % osamaksuerästä

12.25 Kuukausimaksun pienennys: 0–10 € + 0–10 % kuukausierästä

12.26. Lasku verkkopalveluumme on aina maksuton

12.27. Ylisuorituksen palautuskulu 10 €. Mash ei palauta alle 10 euron ylisuorituksia.

Edellä esitettyjen enimmäismäärien lisäksi luotonsaajan on korvattava Mashille perinnästä aiheutuvat perintälain mukaiset perintäkulut. Mahdollinen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

13. TAKAAJAN YHTEISVASTUU

Luotonsaaja sekä mahdollinen yhteisvastuullinen takaaja vastaavat yhteisvastuullisesti omasta ja toistensa puolesta Mashille koko luoton pääomasta, korosta sekä muista sopimuksessa eritellyistä maksuista, kuluista ja palkkioista.

14. LUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU

Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto takaisin ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.

15. LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

Koko jäljellä oleva luotto erääntyy luotonsaajan tai mahdollinen yhteisvastuullisen takaajan maksettavaksi, mikäli luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteista, pääomasta, korosta tai muista maksuista, ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Mashilla on oikeus eräännyttää edellä mainitut maksuvelvoitteet maksettavaksi neljän viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästymisestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tuolloin vielä maksamatta.

Lisäksi Mash voi eräännyttää luoton maksettavaksi heti, mikäli luotonsaaja on antanut Mashille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, sopimuksenmukainen maksu on viivästynyt olennaisesti tai luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Mashilla on tällöin oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu. Luotto erääntyy Mashin vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee.

Luottoa ei eräännytetä maksuviivästystilanteessa, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Mashille ilmeisen kohtuutonta. Maksuesteestä on ilmoitettava Mashille viivytyksettä. Luotonsaajan on todistettava Mashille yllä mainittuihin syihin viitaten omaan maksukykyynsä vaikuttavat tekijät. Lisäksi koko jäljellä oleva velka erääntyy luotonsaajan tai yhteisvastuullisen takaajan maksettavaksi, mikäli luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteensa ja maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Mikäli luoton mahdollinen yhteisvastuullinen takaaja kuolee tai hänet asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta, luotonsaajan tai takaajan on hankittava uusi Mashin hyväksymä takaaja yhden kuukauden määräajassa. Muutoin Mashilla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi.

16. MAKSUJEN KOHDISTUSJÄRJESTYS

Mashilla on oikeus kohdistaa viivästynyt suoritus kuluihin ja korkoihin ennen luoton pääoman lyhentämistä.

17. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTO

Mashilla on luotonsaajaa kuulematta oikeus siirtää näiden yleisten ehtojen mukainen luottosopimus tai velkakirja kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tämän luottosopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

18. OSTETUN TUOTTEEN TAI PALVELUN PALAUTUS TAI HINNANMUUTOS

Tätä kohtaa sovelletaan vain hyödykesidonnaisiin luottoihin.

Mikäli luotonsaaja palauttaa Mashin myöntämällä luotolla ostamansa tuotteen Mashin yhteistyökumppanille tai asiakas ja yhteistyökumppani sopivat tuotteen hinnan alennuksesta tai palautetusta tuotteesta hyvitettävästä muusta kuin täydestä hinnasta, yhteistyökumppani ilmoittaa muutokset Mashille. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä palautuksen kokonaisuudessaan myös hyödykesidonnainen luotto hyvitetään luotonsaajalle kokonaisuudessaan kuluineen.

Mikäli yhteistyökumppanin ilmoitus koskee hinnan alennusta, palautusta, joka koskee vain osaa tuotteita, tai palautettujen tuotteiden hinnasta osa jää asiakkaan maksettavaksi, Mash lähettää asiakkaalle ilmoituksen asiakkaan maksettavaksi jääneestä hinnan osasta. Tällöin asiakkaan vähimmäislyhennyserän euromäärä pysyy alkuperäisen sopimuksen mukaisena, mutta jäljelle jäävien erien lukumäärä vähenee ja maksuaika lyhenee sen mukaiseksi, että koko luotto tulee maksetuksi.

19. MAKSUN LAIMINLYÖNNIN ILMOITTAMINEN LUOTTOREKISTERIIN

Mashilla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä ja samalla on kulunut vähintään kolme viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottorekisteriin.

20. LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN, VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Luotto on jatkuvaa luottoa ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@euroloan.fi tai asiakaspalvelu@mash.com. Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan Mashille korvauksena luottotilin ensimmäisen kuukausimaksun luoton perustamismaksuna sekä mahdolliset kulut, korot ja pääoman niiltä osin, kun luotto on ollut käytössä. Luottolimiitin puitteissa tehdyt nostot on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä täysimääräisenä sillä uhalla, että peruuttaminen raukeaa. Peruuttamisilmoituksen tekemisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty.

Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa luottosopimuksen päättymään yhden kuukauden ja Mash kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopijapuolella on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Luotonsaajan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen sekä olennainen maksuviivästys.

Mashilla on oikeus katsoa luotto päättyneeksi ilman erillistä irtisanomista, mikäli luotto ei ole ollut luotonsaajan käytössä päättämistä edeltävien 12 kuukauden aikana.

Mashilla on oikeus irtisanoa käyttämätön luottoraja päättymään välittömästi.

Irtisanomisen jälkeen luoton käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty. Irtisanomisen jälkeen jäljellä oleva luotto erääntyy maksettavaksi. Mash ilmoittaa luottosopimuksen päättämisestä kirjallisesti tai sähköisesti luotonsaajalle sekä mahdolliselle takaajalle pysyvällä tavalla.

21. LUOTON KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

Mashilla on oikeus estää tai rajoittaa luoton käyttöä seuraavilla perusteilla:

 • Turvallisuussyistä

 • Mikäli on syytä epäillä, että luottotiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti

 • Mikäli riski siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut

 • Mikäli ulosottomies ilmoittaa Mashille luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta

 • Mikäli vakuudenantaja ilmoittaa Mashille vastuunsa rajoittamisesta

 • Mikäli Mash arvioi palvelun käyttöön liittyvän tietoturvariskin merkittävästi kohonneen

Luotonsaajan kohonneeksi riskiksi täyttää maksuvelvollisuutensa katsotaan mm.:

 • Luotonsaaja on maksukyvytön

 • Luotonsaaja on hakeutunut velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin

 • Luotonsaajalle määrätään edunvalvoja

 • Luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu tai tilinhaltijalla on muita maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Mash ilmoittaa luottotilin sulkemisesta luotonsaajalle välittömästi sulkemisen jälkeen verkkopalvelussa.

22. OSAPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ

Ellei tästä sopimuksesta muuta johdu, Mash antaa tiedot luottotilin tapahtumista luotonsaajan valinnan mukaan joko sähköisellä tai paperilaskulla kerran kuukaudessa. Mashilla on oikeus periä paperilaskusta hinnastonsa mukainen maksu. Muut luottotiliä koskevat ilmoitukset Mash toimittaa sähköisesti verkkopalveluun. Luotonsaaja voi tarkistaa luottotilinsä tilanteen verkkopalvelussamme. Luotonsaaja on velvollinen itse seuraamaan verkkopalvelussa tapahtuvaa viestintää ja tarvittaessa toimimaan sen mukaisesti.

Mashin luotonsaajalle lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty pysyvällä tavalla tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu Mashille tai maistraattiin. Hyväksymällä nämä yleiset luottoehdot luotonsaaja hyväksyy sen, että Mash tarjoaa informaatiota sähköisiä viestimiä käyttäen.

Luotonsaaja lähettää Mashille tätä sopimusta koskevat ilmoitukset kirjallisesti, tai muulla erikseen sovitulla tavalla osoitteeseen asiakaspalvelu@mash.com tai asiakaspalvelu@euroloan.fi.

23. LUOTONSAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Yhteystietojen muutoksista on luotonsaajan ilmoitettava välittömästi Mashille. Mikäli luotonsaaja laiminlyö yhteystietojensa muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön Mashin hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on Mashilla oikeus hankkia luotonsaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä luotonsaajalta kohdan 12 mukaisesti enintään 40 euron maksu. Luotonsaajan on annettava Mashin pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

24. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Mashilla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Mash ilmoittaa sopimusmuutoksesta seuraavasti:

Mashilla on oikeus muuttaa sopimuksenmukaisia kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Mash ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan Mashin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle, ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

Muissa sopimusmuutostilanteissa, mikäli sopimuksen tai sen ehtojen muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos muutos johtuu lain muutoksesta, viitekoron muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, on Mashilla oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutos toimipaikassaan tai verkkosivuilla. Tällöin muutos tulee voimaan Mashin ilmoittamana ajankohtana. Mikäli sopimuksen tai sen ehtojen muutos puolestaan lisää velallisen velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Mash ilmoittaa muutoksesta verkkopalvelussamme tai muulla erikseen sovittavalla tavalla joko sähköisesti tai paperilla. Muutos tulee voimaan Mashin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Luotonsaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita sopimusehtoja. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä.Mikäli luotonsaaja ei hyväksy ehtojen muutosta, on hänellä ja Mashilla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 18 mukaan. Mash ei peri irtisanomisesta kuluja.

25. YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingosta tai myöhästymisistä, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä tai muustakaan sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta (force majeure), joihin osapuoli ei ole voinut vaikuttaa.

26. SALASANA, TUNNUKSET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Luotonsaaja voi seurata luottotilin tietoja henkilökohtaisilla tunnuksilla Mashin tarjoamassa verkkopalvelussa. Luotonsaaja luo käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luoton myöntämisen yhteydessä tunnistautuessan palveluun pankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumismenetelmällä. Hyödykesidonnaisen luoton ollessa kyseessä luotonsaaja voi luoda tunnukset luotonmyöntöä myöhempänä ajankohtana kirjautuessaan verkkopalveluun. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, ja luotonsaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään. Luotonsaajan tulee ilmoittaa Mashin asiakaspalveluun välittömästi epäilystään, että tunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen hallintaan tai tietoon.

Verkkopalvelussa luotonsaaja voi tarkistaa ja päivittää omia tietojaan sekä seurata luotonmaksuun liittyviä tietoja. Verkkopalvelussa tietoliikenne tapahtuu suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

Tunnusten käyttäminen Mashin tarjoamassa palvelussa siinä edellytetyllä tavalla vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki luotonsaajan verkkopalvelussamme tekemät sopimukset, viestit ja muut tahdonilmaisut sitovat luotonsaaja.

Luotonsaaja vastaa Mashille vahingosta, joka on syntynyt siitä, että luotonsaaja on säilyttänyt tunnuksiaan huolimattomasti tai laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Mashille epäilystään, että tunnukset ovat saattaneet tulla ulkopuolisten tietoon sekä kaikesta tunnuksien oikeudettomasta käytöstä Mashille aiheutuneesta vahingosta, mikäli luotonsaaja on antanut tunnukset ulkopuoliselle tai mikäli tunnusten joutuminen ulkopuolisen tietoon johtuu luotonsaajan huolimattomuudesta tai muusta tämän syyksi luettavasti syystä.

Mash pidättää oikeuden estää verkkopalvelun tunnusten käyttö ilman ennakkoilmoitusta silloin, kun on syytä epäillä, että tunnukset ovat joutuneet vääriin käsiin tai että niitä on käytetty oikeudettomasti.

27. MAKSUPALVELUDIREKTIIVI

Hyväksyessään nämä ehdot asiakas antaa Mashille oikeuden hyödyntää asiakkaan antaman pankkitilin tilitietoja siinä laajuudessa kuin viimeistään 13.1.2018 voimaan tuleva toinen maksupalveludirektiivi tämän mahdollistaa. 

28. VALVONTAVIRANOMAISET

Euroloan Consumer Finance Oyj toimii Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi). Kuluttajaluottoja valvoo kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).

29. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvät asiat kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Luotonsaaja voi myös nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Mash vastaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Mashilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Nämä ehdot ovat voimassa 6.9.2017 alkaen. Näillä ehdoilla ei ole tarkoitettu rajoittaa kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.